REGULAMIN SKLEPU
1.Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy MartimoStyl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu 

[dalej "Regulamin"] .

2. Właścicielem sklepu internetowego www.martimostyl.pl jest:

Mateusz Jopek

Bluszczowa 1 B

26-600 Radom

Nip: 9482486430

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie:

Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Marsala butik dostępny na stronie internetowej pod adresem www.martimostyl.pl

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), nie zawierają kosztów wysyłki.

6. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Do korzystania ze Sklepu internetowego celem zapoznania się z jego asortymentem oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego, 

b) połączenie z siecią Internet

c) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), typu Firefox, Internet Explorer lub podobna,

d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Zamówienie
 

1.Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:

a) założenie konta z loginem i hasłem - wówczas złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu przy pomocy danych podanych przez Klienta, po dokonaniu wyboru koloru oraz rozmiaru dodanie towaru do Koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty,

 b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta – wówczas warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie towaru, po dokonaniu wyboru koloru i rozmiaru do Koszyka, podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi  komunikaty lub informacje.

2. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

3. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 

4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sklep. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. 

5. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przekazuje mu drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail informację o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji, potwierdza zawarcie umowy  oraz  ustalone warunki. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. 

7. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. 

8. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego. Dla towarów oferowanych do sprzedaży w Salonie obowiązują ceny towarów uwidocznione w Salonie. 

9.  Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

10. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

3.Płatność
 

1.Do każdej przesyłki dołączony jest rachunek. 

W sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:

a) Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

b) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy Credit Agricole 14 1940 1076 4998 5783 0000 0000

4.Wysyłka towaru

1. Sklep zamieszcza na stronie internetowej przedstawiającej dany produkt informację o liczbie godzin przeliczanych na dni robocze w ciągu          których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia  bezpośrednio do Klienta. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia  uzależniony jest od dostępności danego produktu. 

2. W przypadku braku produktu w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. 

3. Początek biegu terminu realizacji zamówienia liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

b) W przypadku wyboru płatności za pobraniem od dnia zawarcia umowy.

4. Sposoby, koszty oraz terminy dostawy zamówionego towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Dostawa i płatności”.

5. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest dokonanie zapłaty za zamówiony towar z wyłączeniem opcji płatności za pobraniem. Nie odnotowanie przez Sklep wpływu należności w terminie od 3  dni od dnia przyjęcia zmówienia powoduje jego anulowanie. Sklep powiadomi Klienta mailowo lub telefonicznie o anulowaniu zamówienia.

6.Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Sklep zaleca sporządzić protokół szkodowy. 

5.Reklamacje i zwroty

1.Wszelkie reklamacje mogą być składane pisemnie na adres Mateusz Jopek Posłów Greckich 1 b m 3 , za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@martimostyl.pl 

2.Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu:

 Mateusz Jopek ul.Posłów Greckich 1 b m3

26-600 Radom

 a) z  paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie www.martimostyl.pl

3.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

Uwaga.

a) Podstawą do zwrotu lub reklamacji  protokół reklamacji towaru oraz paragon.

4.UWAGA! TOWARU Z WYPRZEDAŻY NIE MOŻNA ZWRÓCIĆ (prosimy o przemyślenie zakupu).

5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

a) Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.martimostyl.pl oraz paragon. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

6.Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

7.W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt z martimostyl nie później  niż w ciągu 24 godz od momentu odbioru przesyłki .

6.Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni licząc od dnia następnego w którym Konsument dostał przesyłkę.  Towar należy wysłać na adres Mateusz Jopek Posłów Greckich 1 b m 3 26-600 Radom  wraz z paragonem w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, z wszystkimi częściami towaru ( metki itp).

2. Towar niebędący pełnowartościowym towarem, noszący ślady użytkowania, zostanie odesłany niezwłocznie do Nadawcy - zwrot zostanie nieuznany.

3. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru

5. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sklep przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Sklep nie zwraca za koszty wysyłki ( do konsumenta oraz za przesyłkę zwrotną)

7.Postanowienia dotyczące przedsiębiorców 

 1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

 2.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

 3.W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

 8.Postanowienie końcowe

 1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Pozdrawiam 


Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).